български
   За нас > Програми > Бригади > Финландия
Обучение  
Бригади  
студенти  
младежи  
комбинирана  
САЩ  
студенти  
младежи  
Португалия  
Швейцария  
Норвегия  
Финландия  
Австралия  
Южна Африка  
Au Pair  
     
 

Програма за работа на младежи във Финландия
Програмата за работа в сферата на възстановяемите природни ресурси е създадена за обучение на младежи, изучаващи селско стопанство, градинарство и горско стопанство, или завършили тези специалности преди не повече от 2г. Настаняването ще бъде предимно във ферми, специализирани в смесеното земеделие или отглеждането на зеленчуци. В повечето случаи работата е основно през летния сезон, но има и непрекъснато растящ брой дългосрочни практики.

Кой може да кандидатства за студентска практика във Финландия?

Какви са условията за работата?

Колко ще получавам?

Какви са разходите за живот?

Имам ли нужда от разрешение за работа?

Мога ли да пътувам със свой приятел?

Като легален работник дължа ли данъци във Финландия?

Нуждая ли се от застраховка?

Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Кога да кандидатствам?

Как да кандидатствам?

Какво следва по-нататък?

Ако съм одобрен/а, какви документи са ми необходими?Кой може да кандидатства за студентска практика във Финландия?

За да участвате в програмата, трябва:

 • да сте студенти в аграрна специалност като селско стопанство, градинарство, горско стопанство, ветеринарна медицина, или да сте завършили своето образование в някоя от тези области преди не повече от 2 години
 • да говорите английски, шведски или финландски език
 • да сте навършили 18 години, без горна възрастова граница

    нагоре


Какви са условията за работата?

Финландците по традиция уважават труда и точността е тяхна отличителна черта – тук всеки идва на работа навреме и не си тръгва преди определеното време. Трудовата етика е висока и отсъствията са редки. Вашите умения като практикуващ ще бъдат уважавани по същия начин, както и на професионалиста. На чуждестранните практикуващи се заплаща по същия начин както и на финландците. За предпочитане е практикуващите да се свържат с техния работодател преди заминаването, за да му се представят и да изявят своите предпочитания относно практиката. Те могат да помолят работодателя за подходящо работно облекло. Практикуващите не бива да очакват работодателят да им поставя каквито и да било други задачи, освен посочените в предложението за работа. Обикновено се работи по 40 часа седмично. Практикуващите имат право на 2 почивни дни на седмица. В случай, че от практикуващите се изисква да работят извънредно, те предварително трябва да постигнат съгласие с работодателя относно начина на компенсация. Тя може да се изразява в съответното количество свободно време или пари. Практикуващите трябва да си водят точна сметка за това колко часа седмично са работили извънредно. Но те не могат да изискват да работят извънредно, за да печелят по този начин допълнително пари. Не се препоръчва практикуващите да работят допълнително, затова повечето от тях работят максимум 40 часа седмично.

    нагоре


Колко ще получавам?

Възнаграждението на практикуващите покрива основните разходи във Финландия. През 2003 година средното възнаграждение е около 808 € на месец (при 40 часова работна седмица) в смесеното земеделие преди удръжките за данъци. Във фермите, занимаващи се с градинарство, средното възнаграждение е около 751 € на месец преди удръжките за данъци. Ако практикуващият е настанен за период, по-кратък от 6 месеца и работи при 40-часова работна седмица, възнаграждението му след удръжките за храна, квартира и данъци възлиза на около 286 € на месец. За всяка следваща годна е възможен минимален ръст на възнаграждението, за което своевременно и подробно ще бъдете уведомени веднага след като разполагаме с повече информация.

  нагоре


Какви са разходите за живот?

Практикуващите живеят във фермата. През 2003 година разходите за храна и квартира възлизаха на 346 € месечно. Тези пари се удържат от заплатата. Ако практикуващият предпочита да заплаща само квартирата (без храната), удържаната сума е 82 € на месец. Ако работодателят организира какъвто и да е друг вид настаняване, то се упоменава в предложението за настаняване.

  нагоре


Имам ли нужда от разрешение за работа?

Практикуващите по тази програма имат възможност до 3 месеца да живеят и работят във Финландия без каквито и да било разрешителни. Но в някои случаи е възможно да се изисква виза. Ако периодът на практиката е по-дълъг от 3 месеца, практикуващият ще се нуждае от разрешение за пребиваване. Ако практикуващият не е жител на ЕС и периодът на престоя му във Финландия е по-дълъг от 90 дни, той трябва да има разрешително за пребиваване, отбелязано върху паспорта, преди да влезе във Финландия. То се получава след представяне на валиден задграничен паспорт, сертификат за получаване на разрешително за пребиваване на чуждестранни практикуващи и предложение за настаняване пред финландското посолство.. За жителите на държави, които не са членки на ЕС, е необходима виза преди да влязат във Финландия. На адрес http://formin.finland.fi/palvelut/ можете да получите информация за държавите, които нямат нужда от виза. Визата се получава след представяне на задграничен паспорт, сертификат, получен от финландския оператор, предложение за настаняване и документ за застраховка пред посолството на Финландия. Ако практикуващият и работодателят постигнат съгласие да удължат периода на работа, практикуващият трябва да помоли работодателя си да се свърже най-напред с финландския оператор най-малко три седмици преди изтичането на срока на настоящето разрешително. След като практикуващият получи необходимите документи от оператора, може за се свърже с местното полицейско управление. Максималният период на престоя на практикантите във Финландия може да е 18 месеца, като това включва и периодите на работа при различни работодатели. Важно е да се знае, че застраховката на практикуващия трябва да покрива и новия период.

  нагоре


Мога ли да пътувам със свой приятел?

Финландският оператор не може да гарантира, че ще успее да намери места за приятели или двойки в една и съща ферма. Това е възможно само в някои случаи, като например когато работодателят изисква двама практикуващи по едно и също време.

  нагоре


Като легален работник дължа ли данъци във Финландия?

Чуждестранните студенти плащат данъци върху тяхното възнаграждение. Данъчната ставка е определена в зависимост от продължителността на периода и от споразумението за избягване на двойното данъчно облагане между Финландия и родината на практикуващия. В случай, че престоят Ви във Финландия е ограничен до 6 месеца, данъците, които плащате, са в размер на 35% от възнаграждението Ви. Специална възможност за намаляване на данъците съществува за студентите и за практикуващите Това означава, че преди да удържи данъка, работодателят ще намали облагаемата сума с 510 € на месец или, алтернативно, със 17 € на ден. В случай, че приходите Ви от работата във Финландия се облагат във Вашата държава, двойното облагане ще бъде елиминирано там. Но ако данъците във Финландия са по-високи, отколкото във Вашата страна, няма да ползвате намаление. Ако престоят Ви във Финландия е над 6 месеца, данъчната ставка расте прогресивно – ако получавате повече пари, плащате по-високи данъци. По-подробна информация за данъцте можете да намерите на http://www.vero.fi/english.
Вноските за социални осигуровки (4,8% през 2003г.) автоматично се удържат от окончателното възнаграждение.

нагоре


Нуждая ли се от застраховка?

Всички практикуващи във Финландия се нуждаят от валидна застраховка срещу заболяване и злополуки, покриващи периода от време на престоя. Тя се осигурява предварително от нас. Практикуващите трябва да носят застрахователната полица със себе си. Работодателят осигурява практикуващия срещу трудови злополуки по време на работа.

  нагоре


Какви са пътните ми разходи и от колко джобни пари се нуждая?

Пътните разходи варират в зависимост от избраната авиокомпания, както и от конкретните дати на заминаване. Нашата фирма работи с някой от най-големите агенции и винаги осигурява най-изгодните за момента самолетни билети. По принцип е задължение на практикуващия да организира придвижването си от фермата от летището, но може и да уговори с работодателя си да бъде посрещнат при пристигането си. И в двата случая обаче е длъжен да уведоми предварително фермера кога точно ще пристигне. При пристигането си практикуващият трябва да разполага с билет за връщане или с необходимите средства за закупуването му.

  нагоре


Кога да кандидатствам?

Няма определени дати за кандидатстване, тъй като в момента работа по програмата се осигурява целогодишно.

  нагоре


Как да кандидатствам?

Процедурата по кандидатстване е максимално опростена, повече подробности можете да получите от регистрация

  нагоре


Какво следва по-нататък?

След като изпратите документите си на нашия адрес, Вашите данни биват вкарани в база данни от кандидати за работа по програмата във Финландия. След пристигане на заявка за определен брой студенти и в съответствие с поставените условия, автоматично се подбират подходящи кандидати от базата данни. Всички одобрени кандидати се уведомяват лично. САМО ОДОБРЕНИТЕ подготвят пакет с документи, необходим за получаване на заявление за участие /Application form/. След като финландският оператор открие подходящ работодател, на кандидата се изпраща заявлението за участие /Application form/. Обикновено работодателят държи да се свърже с кандидатите лично, по телефона или чрез електронната поща. След като работодателят е готов да наеме кандидата, той ще получи от нас допълнителна информация и документите, които се предоставят на един вече нает практикуващ. След пристигането на тези документи студентите подготвят друг пакет с документи, необходими за изваждането на виза за Финландия. След като визата е готова се прави резервация за самолетен билет.

  нагоре


Ако съм одобрен/а, какви документи са ми необходими? 

 1. Сертификат /уверение/ от университета /колежа/ в който учите, преведен на английски език от заклет преводач – 3 бр. ОРИГИНАЛИ, който трябва да съдържа следните данни за Вас:
  • че сте студент редовно обучение
  • в кой курс и коя специалност сте
  • кога сте роден/а
  • кога сте започнали и кога следва да завършите образованието си
  • че университетът /колежът/ Ви разрешава да отсъствате от учебни занимания за периода от .......... до /описва се периодът, в който трябва да сте във Финландия – например “от март до септември”/
  • че след завръщането си от студентска бригада във Финландия ще продължите образованието си в същия университет.

  ВАЖНО!!! И трите оригинала на сертификата трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат, кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 1. Списък с изучаваните предмети, преведен на английски език от заклет преводач – 3 бр. ОРИГИНАЛИ. Може да представите и академична справка, но обикновено изготвянето й отнема време. Като алтернатива може да представите и учебен план на специалността, каквито планове има готови във всеки учебен отдел.
 2. ВАЖНО!!! И трите оригинала на списъка трябва да бъдат подписани и подпечатани с мокър печат – ксерокопия не се допускат. Ако няма подпис или мокър печат кандидатурата Ви автоматично се отхвърля!

 3. Международен паспорт и ксерокопие от 3-4 страница
 4. Лична карта и копие на двете страни
 5. Снимки – паспортен формат – 2 бр.
 6. Автобиография
 7. Мотивационно писмо
 8. Сертификат за владеенето на английски, финландски или шведски език, подписан от преподавателя Ви (1 оригинал и 1 копие)
 9. Препоръка от фермери, при които кандидатът е работил преди това. В случай, че няма натрупан опит в селскостопанската работа, тази препоръка не е необходима. Но все пак е по-лесно да се намери работа за студенти, които имат предишен практически опит.

ВАЖНО: Всички документи се донасят лично в офиса на фирмата в определения от служителите ни срок. Ако Ви липсва някой документ или не дойдете в уговорения срок, моля уведомете ни веднага. В противен случай кандидатурата Ви автоматично се отхвърля! При това в базата данни се подава информация, че не сте изряден/изрядна като кандидат и при следващи заявки от фермери НЕ УЧАСТВАТЕ в подбора!

  нагоре